Tel: 031 577 7868 - disc@darulihsan.com                             

Zulu

Ngenxa yokungawamukeli kwethu umyalezo we-Quran kanye nowe-Hadith,kanti futhi

kusukela izinhliziyo zethu zingakwazi ukuqonda ubumsulwa balezinto, yingakho

singayizuzi i-Noor ya Allah Ta'ala.

U- Disemba no- Janwari yizinyanga zokuphumula eziqondana namaholide esikole okuphela

konyaka. Abantwana nabazali, ngokufanayo basuke belangazelele ukuchitha lesisikhathi

bengcebeleka ngezinsuku ezishisayo zasehlobo.

Vimba

UKUHLUKUMEZA NGODLAME ABESIMAME

 

.... KUNGABE SINGAMADODA NGOKWANELE UKUTHI SINGAKUGXEKA ?

Injongo ye Qurbani wukuletha ubunjalo be Qurbani - umhlabelo - empilweni yethu.

I-Qurbani akusona isenzo nje sesiko. I- Shariah iyigcizelela ngalendlela ukuthi nabesimame

bayakhuthazwa ukuba bazihlabele ngezandla zabo. Uma ngasizathu thize bengakwazi

ukuzihlabela mathupha isilwane, kumele babe khona lapho kuhlatshwa khona, uma nje

imigomo ye- Hijab igciniwe.

Lime njalo iSolezwe. Ngibonga ngodaba oluqwashisa ngokucwila kwamponjwana, oluphume

kwi Solezwe langomhlaka 11 Disemba 2007. Angazi ukuthi wubani lona owasikhohlisa

ngokuthi ukuphuza kuyajabulisa noma kuqeda usizi. Angikaze ngibone abantu abaxabana

bejabule ngaphandle kwabasuke bezijabulisa ngotshwala.

Page 1 of 5

Nisab

09/03/2023

  • Mahr Fatimi: R21561.17
  • Minimum Mahr: R431.22
  • Zakaah Nisaab: R8624.46
  • Fidya: R20.00

Contact Us

70 Joyce Road
Durban
Tel: 031 577 786 8
disc@darulihsan.com