JOIN OUR MAILING LIST     facebook    twitter    skype

Guest Impressions

Saphela isizwe wuphuzo (Zulu)

Lime njalo iSolezwe. Ngibonga ngodaba oluqwashisa ngokucwila kwamponjwana, oluphume

kwi Solezwe langomhlaka 11 Disemba 2007. Angazi ukuthi wubani lona owasikhohlisa

ngokuthi ukuphuza kuyajabulisa noma kuqeda usizi. Angikaze ngibone abantu abaxabana

bejabule ngaphandle kwabasuke bezijabulisa ngotshwala.

 

Ngiyaye ngibone kwezinye izizwe indoda ithenga ibhodlela lotshwala obushisayo (spirit),

iliphuza kancane, mhlawumbe kuze kuphele inyanga lingakapheli. Kepha lapha kithi, ibhodlela

liphelela epaki, ebhasini noma esitimeleni. Lowo okade ephuza lelobhodlela usuke esevikwa

yizimoto, amabhasi ngisho nabantu uqobo. Ngeshwa iningi labo alifiki emakhaya.

 

Ma Afrika amahle, masiyeke ukuphuza ngoba asazi ukuthi siphuzelani. Obabamkhulu

babengenzi njengoba sesenza. Angisho ukuthi babelenza lelihlazo lokuphuzela umngcwabo.

 

Abdullah Anwar Cele

 

Durban

 

 

Leave a comment


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

GET CONNECTED WITH US       facebook       twitter      skype