JOIN OUR MAILING LIST     facebook    twitter    skype

Guest Impressions

Yini i-halaal ne haraam (Zulu)

YINI I-HALAAL NE HARAAM

EZINTWENI EZIDLIWAYO


Halaal

Leligama elithi Halaal, igama lesiArabhu elichaza izinto EZIVUMELEKILE ekutheni uzidle, nokuthi ukudla neziphuzo ozidlayo zivumelekile yini ukuzidla uma uyiMuslim.


Umthetho wamaMuslim ophathelene nezokudla yiwo olawulayo ekutheni yikuphi okokuphuza nokudliwayo okuvumelekile okuyiHalaal. Yonke lemithetho itholakala encwadini eNgcwele ka-Allah (iKur'aan), kanye nasezishweni (amaHadith) zoMphrofethi ka-Allah uMohammed (Ukuthula makube kuye) nasezincwadini zezazi ngeIslam.


Haraam

Leligama elithi Haraam, nalo igama lesiArabhu elichaza izinto EZINGAVUMELEKILE ekutheni ungazidla uma uyiMuslim. Nazo lezizinto ezingavumelekile zisekelwe yiyo iKur'aan nama Hadith oMphrofethi (ukuthula makube kuye)


Nantu uhla lwezinye izinto ezingavumelekile Haraam

1. Inyama yengulube

2. Igazi (ububende)

3. Ingcube

4. Utshwala

5. Nazo zonke izilwane ezingahlatshwanga ngomthetho wama Muslim


Konke okunye ngaphandle kokungenhla kuvumelekile Halaal


Uma ufuna ufisa ukuchazelwa kabanzi sithinte kulenombolo


Written by: Ml Imran Ngcobo

Submitted by: Darul Ihsan


Leave a comment


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

GET CONNECTED WITH US       facebook       twitter      skype