JOIN OUR MAILING LIST     facebook    twitter    skype

Guest Impressions

SAUM (Fasting) (Zulu)

SAUM (Fasting)
(UKUZILA)

 by: Moulana Imraan Ngcobo


Ukuzila ngenyanga ka-Ramadhaan kungenye yezinsika ze-Islam. Kuphoqelekile kuma-Muslim awesilisa nawesifazane athombile ukuthi azile ukudla. Ukuzila kwama-Muslim kuhlukile kwezinye izinkolo.

U-Allah Ta'ala wethembise izibusiso ezinkulu kulabo abazilayo, nesijeziso esibuhlungu kulabo abangazili. Ukuzila kunezinto eziningi ezilusizo empilweni, emphefumulweni kanye nasemphakathini. U-Allah wenze ukuzila kwaba yimpoqo ukuze sibe nokholo nokumesaba kweqiniso. Kwi-Islam ukuzila kusho ukugwema ukudla, ukuphuza nanoma yini, ukubhema, kanye nocanci kusukela ekuseni, ngaphambi kwentathakusa kuze kuyoba sekushoneni kwelanga, ngenhloso yokuzilela u-Allah, nokuthola yonke inhlobo yezibusiso u-Allah azibekele lowo ozilayo.

Okunye okumele sikwazi ukuthi, u-Allah unobubele, akabacindezeli abagulayo, abadala noma abasohambeni. Labo abaphoqelekile ukuba bazile ngenyanga ka-Ramadhaan. Kodwa kumele bazile  lapho sebengcono noma futhi sebekwazi ukuthi bangazila. Lokhu kuzila kusuke kukhokhwa lezizinsuku ongazizilanga.

 

Izinto okumele ungazenzi uma uzilile

Ungakhulumi kungenasidingo.
Ungahlambalazi.
Ungabi nenhliziyo encane.
Ungaqambi amanga.
Ungahlebi.
Ungaxabani nabanye.
Ungaziqhenyi nokuzitshela.
Ungayithuki inhlamba.
Ungabuki izinto ezingasile.
Ungalaleli inkulumo embi.
Ungenzi izono.
Ungakhulumi izindaba zabantu.
Ungadli ukudla okungaqondakali nge-Iftaar.

“Ukuzila kuyihawu elivimbela umlilo wesihogo nesiphephelo esiqinileyo (esiyovikela ikholwa esijezisweni somlilo).”
Sengathi u-Allah angasivikela sonke emlilweni weSihogo. Ameen

Darul Ihsan

Leave a comment


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

GET CONNECTED WITH US       facebook       twitter      skype